Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload


Reglementarile legale in baza carora functioneaza entitatea administratiei publice in care s-a desfasurat activitatea de practica


UNIVERSITATEA 'SPIRU HARET'

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

SPECIALIZARE: ADMINISTRATIE PUBLICA

CENTRUL TEHNOLOGIC: PIATRA NEAMT

AN: II FRREFERAT


I. REGLEMENTARILE LEGALE IN BAZA CARORA FUNCTIONEAZA ENTITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE IN CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE PRACTICA DE SPECIALITATE


Relatii publice – aplicarea prevederilor Legii 544LEGEA 544/2001  privind liberul acces la informatiile de interes public

Lista cuprinzind documentele de interes public:

Conform art. 5 din Legea 544/2001, fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

h) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

i) ordine ale Prefectului cu caracter normativ

 Lista cuprinzand documentele de interes public,produse si/sau gestionate, altele decat cele puse la dispozitie, din oficiu,

potrivit Legii nr. 544/2001

    * Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului local al JUD. BACAU

    * Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul orasului FARAOANI

  * Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei  Primariei orasului si Consiliului local al  orasului cat si componenta nominala a Consiliului local .

    * Informari intocmite de Primarul orasului privind starea economica si sociala aorasului, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local

    * Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii  orasenesti precum si de catre viceprimar

    * Bugetul local, bilantul contabil, contul de executie al bugetului local

    * Ofertele de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilanul orasului, precum si terenurile cu destinatie forestiera aflate pe raza orasului.

    * Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni

    * Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii si aplica sanctiuni in domeniile de activitate

    * Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor

    * Documente privind repartizarea spatiilor cu destinatie de locuinta, precum si cu privire la  inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuit

    * Propuneri de la cetateni, modalitati de contestare, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

    * Planuri urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planuri urbanistice de detaliu, planuri urbanistice zonale, planuri de situatie si amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii

    * Lista certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire eliberate, certificate de notare in Cartea funciara, certificate de nomenclatura stradala, avize de schimbare de destinatie

    * Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea

    * Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta bolnavilor psihici si periculosi, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare, in scopul intretinerii si ingrijirii sale

    * Dosare ale compartimentului juridic

    * Activitatile si locurile in care se poate presta munca in folos obstesc, precum si prezenta lunara la munca a beneficiarilor de ajutor social

    * Listele cu ofertele castigatoare pentru achizitiile publice, servicii si lucrari in conformitate cu Legea nr. 212/2002; documentatiile tehnice de executie pentru lucrarile de investitii

    * Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

    * Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale O.G. nr. 36/2002, privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    * Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate, infratirea cu alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilaterale, informatii despre oportunitati de finantare, despre cum se obtine finantare de la Uniunea Europeana si de la alti finantatori, proceduri specifice de angajare si de derulare a programelor de asistenta pentru pre-aderare; informatii referitoare la Uniunea Europeana, despre impactul aderarii pentru noile state membre ale Uniunii Europene

    * Lista apartamentelor proprietate de stat

    * Lista cererilor de locuinte

    * Listele cu ordinea de prioritate privind repartizarea locuintelor

    * Anchetele sociale efectuate in vederea repartizarii locuintelor

    * Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor

    * Cuantumul chiriilor pentru locuintele inchiriate si modul de calcul al acestora

    * Date si documente privind iluminatul public

    * Documente privind achizitionarea de lucrari publice, servicii sau produse

    * Date si documente privind semnalizarea rutiera

    * Lista certificatelor de producator eliberate

    * Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul orasului

    * Relatii cu O.N.G.-uri

    * Informatii despre programele cu finantare externa, relatii cu IMM-urile

  Lista documentelor care se excepteaza de la liberul acces al cetatenilor

    * informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii

    * informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii

    * informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii

    * informatii cu privire la datele personale, potrivit legii

    * informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinnare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare

    * informatiile privind proceduri judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces

    * informatiile a caror publicitate prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor

    * dosarele de audit puiblic intern
PRIMARIA FARAOANI
PRIMARIA FARAOANI

Adresa:


Localitatea:

Faraoani

Judet:

Bacau

Tara:

Romania

Cod postal:

607170

Telefon:

0234-254152

Fax:

0234-254010

URL:Datele primariei

Persoane din primarie:

Primar: Solomon Adrian
Viceprimar: Farcas-Gherghina Adrian
Secretar: Farcas Ana
Contabil: Jitaru Clara

Numele satelor aflate in administratie:

Faraoani, Valea Mare

Suprafata:

3892 ha

Intravilan:

280 ha

Extravilan:

3215 ha

Populatie:

5785

Gospodarii:

1673

Nr. locuinte:

1673

Nr. gradinite:

2

Nr. scoli:

2

Nr. licee:


Nr. universitati:


Asezarea geografica:

Comuna Faraoani este situata in partea estica a Romaniei, in zona centrala a Moldovei, pe dealurile din partea dreapta a culoarului Siretului, la aproximativ 14 km departare, spre sud-vest de municipiul Bacau
Fata de principalele cai de comunicatie, comuna Faraoani se gaseste la aproximativ 2 km de soseaua nationala E85 si la aproximativ 4 km departare de calea ferata cu gara 'Halta Siret'

Activitati specifice zonei:

Agricultura
Servicii
Comert
Mica productie (tamplarie)

Activitati economice principale:


Obiective turistice:

Biserica din lemn 'Sf. Martin' din sec. XVI

Evenimente locale:


Facilitati oferite investitorilor:

Apa
Canal
Gaz metan
Curent electric
Drumuri

Proiecte de investitii:

Construirea unui sediu pentru primarie
Probleme: Punerea in functiune a gazului metan depinde de un proces ce se desfasoara la Curtea de Apel Bucuresti pentru desemnarea operatorului licentat
Extindere retea de alimentare cu apa
Extindere retea de canalizare
Modernizare drumuri comunale
Infiintare cresa
Constructie camin cultural
Regularizare albii rauri
Amenajare intersectie DC 167 cu drumul nationalII.DESCRIEREA ORGANIZARII ACTIVITATII ENTITATII

ADMINISTRATIEI PUBLICE IN CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE PRACTICA DE SPECIALITATE


Biroul Administrea Domeniului Public si Privat din cadrul Primariei orasului Faraoani.


 Prezentare generala:

In cadul acestui birou de desfasoara urmatoarele activitati:

-realizarea programelor de investitii de pe raza orasului;

-inchieie contracte de concesiune si inchiriere spatii si terenuri conform legii;

-desfasoara procedurile de licitatii pentru realizarea lucrarilor de investitii, reparatii, prestarile de servicii de pe raza orasului;

-administreaza domeniul public si privat al orasului;


Atributii:

-  asigura activitatea de informare si de publicare privind pregatirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii;

-  intocmeste documentatii, asigura secretariatul si evidenta pentru licitatii de achizitii publice, inchirieri si concesionari;

-  organizeaza licitatiile pentru concesionare si inchiriere;

-  solicita , analizeaza si tine evidenta ofertelor de pret;

-  intocmeste documentatia pentru cazurile de incredintare directa;

-  controleaza si coordoneaza licitatiile angajate pentru lucrari de reparatii, intretinere ;

-  raspunde de pastrarea  dosarelor si predarea acestora;

-  propune componenta comisiilor de licitatii si a comisiilor de evaluare;

-  propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii si lucrari;

-  stabileste preturile de pornire a licitatiilor privind inchirierile si concesionarile de terenuri si constructii;

-  contribuie la intocmirea documentatiei cu privire la organizarea de licitatii si pune la dispozitia solicitantilor datele referitoare la licitatiile organizate;

-  asigura secretariatul activitatii de licitatii;

-  organizeaza si participa la selectarea ofertelor privind achizitiile de bunuri si de servicii si a lucrarilor de investitii;

-  intocmeste documentele privind clasificarea finala a ofertantilor pe baza ofertelor financiare si a calitatilor tehnice stabilite in documentele licitatiei, sau prin apreciere directa, conform actelor normative in vigoare;

-  negociaza preturile pentru achizitiile de bunuri si de servicii de la furnizorii unici;

-  intocmeste si supune aprobarii documentele de negociere;

-  testeaza preturile practicate pentru achizitionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, pentru care ofertantii refuza sa prezinte in scris oferte de pret, purtand semnatura si stampila acestora, le consemneaza si le supune aprobarii conducerii Primariei Faraoani;

-  tine legatura cu furnizorii din tara pentru procurarea de oferte si testarea preturilor pentru achizitiile de bunuri si de servicii;

-  difuzeaza documentele de negociere aprobate precum si valorile de contractare pentru produsele licitate si adjudecate;

-  intocmeste notele de comanda pentru bunurile si serviciile adjudecate;

-  participa la incheierea contractelor pe baza proceselor verbale si a hotararilor de licitatii;

-  colaboreaza cu serviciile interesate si face propuneri de licitatii, conform legislatiei in vigoare, pe care le propune aprobarii Consiliului local;

-  colaboreaza cu alte servicii in rezolvarea problemelor legate de licitatii ;

-  pune la dispozitia comisiilor de specialitate cererile repartizate biroului si urmareste indeplinirea atributiilor rezultate in urma sedintelor de comisii;

-  urmareste si asigura rezolvarea cererilor, a scrisorilor cetatenilor si ale agentilor economici;

-  respecta prevederile legale privind pastrarea confidentialitatii documentelor de licitatii si a securitatii acestora;

-  tine evidenta ofertelor si a contractelor incheiate;

-  elaboreaza planul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente;

-  intocmeste documente constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre furnizor si la eventuale prejudicii, in conformitate cu legislatia;

-  instiinteaza ofertantii privind rezultatele licitatiilor si a selectarilor de oferte;

-  indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau incredintate de autoritatea deliberativa si executiva.


FISA DE POST MANAGER PUBLIC

1. Denumirea compartimentului:

Conducere

2. Denumirea postului:
Manager Public

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Inaltul functionar public sau, dupa caz, functionarul public de conducere situat pe cel mai inalt nivel din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea
5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Colectivul pe care il coordoneaza ca urmare a unui act administrativ de constituire al acestuia pe perioada derularii unui proiect sau program


7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
- colaboreaza cu toate structurile din cadrul institutie in limita atributiilor.

9. Pregatirea si experienta:
Conditii specifice privind ocuparea postului:
a) Studii de specialitate:
- studii superioare,
- absolventi ai unuia dintre urmatoarele programe:
- programului de formare specializata cu durata de 2 ani, organizat de Institutul National de Administratie (INA);
- programului de formare specific pentru tineri functionari publici, cu durata de 1 an, organizat de I.N.A.,
- programului de Burse Speciale “Guvernul Romaniei” cu conditia sa urmeze un program intensiv de formare specializata in administratia publica, in Romania, organizat de I.N.A. sau de alte institutii de formare continua.
b) Perfectionari (specializari):
Management Resurse Umane, Management Strategic, Afaceri Europene, Stat de Drept si Buna Guvernare, Management Financiar, Politici Publice, Drept International, Relatii Internationale.
c) Cunostinte de operare/programe pe calculator: ECDL
d) Limbi straine: foarte bine (scris, vorbit, citit) cel putin intr-o limba de circulatie internationala;

10. Autoritate si libertate organizatorica:
- Conducerea de activitati, proiecte, programe, departamente sau institutii publice;
- Intarirea capacitatii institutionale, prin imbunatatirea sectorului de resurse umane, precum si a metodelor si existente;
- Evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandari pentru imbunatatirea practicilor curente;
- Identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicari in relatiile organizationale existente;
- Formulari de politici, strategii si proceduri noi, actualizate sau imbunatatite;
- Elaborarea de planuri de actiune pentru implementarea politicilor si strategiilor;
- Estimarea, asigurarea si gestiunea resurselor umane, financiare, tehnice, materiale;
- Managementul sistematic al informatiei;
- Monitorizarea si evaluarea implementarii, dupa caz, de politici, strategii, programe;
- Implementarea de planuri si strategii de comunicare interna si externa.

Limite de competenta:

a) Desfasurarea de activitati specifice programelor si proiectelor legate de reforma administratiei publice si integrarea in Uniunea Europeana.
b) Activitatea nu se limiteaza la traduceri, interpretari sau secretariat.


11. Responsabilitati si sarcini:
- Revizuirea procedurilor si regulamentelor curente in conformitate cu standardele de calitate si eficienta ale Uniunii Europene;
- Aplicarea de principii si tehnici moderne privind:
- bugetarea si managementul financiar din sectorul public;
- managementul operational, supervizarea si controlul calitatii;
- managementul resurselor umane;
- managementul proiectelor,
- comunicarea si transferul de cunostinte.
 

 Atributii
1. Revizuirea, evaluarea si propunerea de recomandari pentru simplificarea, modernizarea si imbunatatirea interfetei serviciilor publice la nivelul furnizarii;
2. Propunerea si implementarea de strategii de comunicare si management la nivel intra si interinstitutional;
3. Coordonarea de activitati de insusire a bunelor practici si transfer de cunostinte la nivelul institutiilor romane si structurilor Uniunii Europene;
4. Identificarea ariilor care ar putea beneficia de asistenta externa privind reforma administratiei publice, precum si a proiectelor corespunzatoare;
5. Proiectarea de cadre de monitorizare continua si control al calitatii activitatilor privind reforma administratiei publice si integrarea europeana;
6. Sustinerea de prezentari publice si asumarea rolului de purtator de cuvant;
7. Elaborarea de rapoarte privind activitatile cheie ale reformei administratiei publice si integrarea europeana;
8. Analizarea si elaborarea de documente legate de afacerile europene;
9. Indeplinirea oricaror atributii in limita competentelor dispuse de seful ierarhic;
10. Evaluarea personalului coordonat pe perioada derularii proiectului sau programului.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:III.STUDIU DE CAZ INTALNIT PE PERIOADA

ACTIVITATII DE PRACTICA


Prin cererea adresata Primariei Faraoani, aprobata de primar, am solicitat efectuarea perioadei de practica pentru completarea cunostintelor teoretice si practice,obtinute la cursuri,lucrari practice in cadrul institutiei Primaria Faraoani.

Administratia publica locala Primaria Faraoani, functioneaza ca toate celelalte administratii publice locale in baza Legii nr 215/2001, privind administratia publica locala,cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe perioada de practica am fost repartizata la urmatoarele compartimente in cadrul institutiei dupa cum urmeaza:

Compartimentul Starea civila

In data de………..2010, in cadrul Compatimentului “Starea Civila”, s-a prezentat un cetatean care a solicitat lamuriri cu privire la actele care trebuiesc depuse in vederea inregistrarii nasterii copilului sau.

Sub atenta indrumare a ofiterului de stare civila am putut sa-i comunic urmatoarele:

-termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii este de 15 zile de la data nasterii, entru copilul nascut viu si aflat in viata,

-inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei verbale date in fata ofiterului de stare civila de catre orcicare dintre parinti;

-declarantul va prezenta urmatoarele acte:

a) certificatul medical constatator al nasterii,intocmit pe formular tip ,care va trebuisa aibe numar de inregistrare ,data certa sigiliul unitatii sanitare,semnatura si parafa medicului

b)-certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este declarata de mama

c)-certificatul de casatorie al parintilor copilului,daca acestia sunt casatoriti.

-actele de identitate ale parintilor si al declarantului dupa caz ,precum si certificatele de stare civila  se restituie imediat dupa confruntarea datelor.

In ziua de…………2010, in cadrul aceluiasi compartiment , la sediul primariei s-au prezentat doi tineri care au solicitat informatii in legatura cu formalitatile care trebuiesc indeplinite in vederea incheierii casatoriei.Consultand legislatia (Metodologia pentru aplicarea Legii nr 119/1996) si solicitand sprijinul ofoiterului de stare civila am putut sa le comunic urmatoarele:

-prima formalitate pe care viitori soti o indeplinesc in vederea casatoriei este declaratia de casatorie.Ea se face numai in forma scrisa, fiind semnata de declarant si ofiterul de stare civila si trebuie sa contina:

a)-vointa neidoielnica de a se casatorii a viitorilor soti

b)-declaratia viitorilor soti ca indeplinesc cerintele prevazute de art 4-10 din Codul familiei,cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si lipsa impedimentelor la casatorie

c)-declaratia acestora ca au luat la cunostinta reciproc de starea lor de sanatate.

d)-declaratia viitorilor soti cu privire la numele pe care s-au inteles sa-l poarte in timpul casatoriei(acesata declaratie se poate face si ulterior,pina la data incheierii casatoriei,in forma scrisa ,urmand a fi anexata la declaratia de casatorie facuta)

e)-date cu privire la identitatea viitorilor soti

f)-precizarea locului unde urmeaza a se incheia casatoria, daca declatariile s-au facut la servicii de stare civila diferite.

-viitorii soti trebuie sa prezinte odata cu declaratia de casatorie ,actele prevazute de lege,cf art 39 si 40 din Metodologie,respective:

-actul de identitate(BI sau CI)

-certificatul de nastere copie si original

-certificatul medical(prenuptial) privind starea sanatatii ,care sste valabil 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori.

-acte in original si copii traduise si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila,din care sa rezulte ,daca este cazul,desfacerea casatoriei anterioare

-deasemeni le-am comunicat faptul ca termenul legal in care se poate incheia casatoria este de 10 zile de la data cind a fost inregistrata declaratia de casatorie.In acest termen se cuprind atat ziua inregistrarii declaratiei cit si ziua in care se va desfasura evenimentul.Document Info


Accesari: 1237
Apreciat: hand

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )