Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload


Obligatiile profesionale ale comerciantilor


Obligatiile profesionale ale comerciantilor

1. Obligatiile profesionale ale comerciantilor. Consideratii generale.

Prin instituirea legala a anumitor obligatii profesionale in sarcina comerciantilor se urmareste apararea intereselor publice, in special a creditului comercial, dar si protejarea intereselor tertilor si ale comerciantilor insisi.

Principalele obligatii profesionale ale comerciantilor sunt:

a. publicitatea prin registrul comertului;b. organizarea si tinerea contabilitatii activitatii comerciale;

c. exercitarea comertului in limitele concurentei licite.

2. Publicitatea prin registrul comertului

Publicitatea in registrul comertului este reglementata prin Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

Potrivit dispozitiilor legale, comerciantii sunt obligati sa se inmatriculeze in registrul comertului si, totodata, sa ceara inscrierea in acelasi registru a unor mentiuni privind actele si faptele prevazute de lege.

Potrivit legii, registrul comertului se tine de catre oficiile registrului comertului, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti. La nivel national, registrul central al comertului se tine de catre Oficiul National al Registrului Comertului.

Activitatea fiecarui oficiu privind inregistrarile in registrul comertului se afla sub controlul unui judecator al tribunalului judetean, respectiv al Tribunalului Municipiului Bucuresti, delegat anual de presedintele tribunalului. Registrul comertului cuprinde:

a. registrul pentru inregistrarea comerciantilor persoane fizice;

b. registrul pentru inregistrarea comerciantilor persoane juridice.

Oficiul registrului comertului tine si dosarele comerciantilor, cuprinzand actele depuse de fiecare comerciant si evidentierea inregistrarilor efectuate in re­gistru cu privire la comerciantul respectiv.

Registrul comertului este public, conform Legii nr. 26/1990. Orice persoana interesata poate lua cunostinta de inregistrarile cuprinse in registrul comertului, in acest sens, oficiul registrului comertului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala solicitantului, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registrul comertului, ca si de pe actele prezentate la efectuarea acestora. Totodata, oficiul registrului comertului are obligatia de a elibera certificate care sa ateste ca un anumit act sau fapt este sau nu inregistrat.

2. 1. Inmatricularea in registrul comertului

Potrivit legii registrului comertului, inmatricularea se efectueaza in temeiul unei cereri care se adreseaza oficiului registrului comertului din municipiul Bucuresti sau din judetul in care comerciantul va avea sediul.

In cazul comerciantului persoana fizica, inmatricularea va cuprinde:

a) mentiuni privind numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, starea civila si activitatea comerciala anterioara

b) mentiuni privitoare la firma comerciala si sediul acesteia;

c) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului;

d) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului.

Potrivit art. 14 din Legea nr. 26/1990, inmatricularea unei societati comerciale in registrul comertului va cuprinde, dupa caz, datele continute in mod obligatoriu in actul sau constitutiv.

2. 2. Inregistrarea mentiunilor in registrul comertului

In cursul exercitarii comertului, pot interveni anumite modificari ale elementelor consemnate in registrul comertului, respectiv anumite acte si operatiuni noi. Toate acestea trebuie aduse la cunostinta persoanelor interesate, prin inscrierea in registrul comertului a anumitor mentiuni.

Art. 21 din Legea nr. 26/1990 prevede ca se vor inregistra in registrul comertului mentiuni privitoare la:

a) donatia, vanzarea, locatiunea sau garantia reala mobiliara constituita asupra fondului de comert, precum si orice alt act prin care se aduc modificari inregistrarilor in registrul comertului sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert;

b) numele si prenumele, cetatenia, codul numeric personal, pentru cetatenii romani, seria si numarul pasaportului, pentru cetatenii straini, data si locul nasterii imputernicitului sau a reprezentantului fiscal, daca este cazul; daca dreptul de reprezentare este limitat la o anumita sucursala, mentiunea se va face numai in registrul unde este inscrisa sucursala;

c) brevetele de inventii, marcile de fabrica, de comert si de serviciu, denumirile de origine, indicatiile de provenienta, firma, emblema si alte semne distinctive asupra carora societatea comerciala, regia autonoma, organizatia cooperatista sau comerciantul persoana fizica sau asociatie familiala are un drept;'

d) hotararea de divort a comerciantului, precum si cea de impartire a bunurilor comune, pronuntate in cursul exercitarii comertului;

e) hotararea de punere sub interdictie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum si hotararea prin care se ridica aceste masuri;

f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment, pre­cum si inscrierea mentiunilor corespunzatoare;

g) hotararea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care il fac nedemn sau incompatibil sa exercite aceasta activitate;

h) orice modificare privitoare la faptele sau mentiunile inregistrate.

Totodata, la incetarea activitatii comerciale, comerciantul este obligat sa ceara   oficiului registrului comertului radierea inmatricularii din registrul comertului.

2. 3. Procedura efectuarii inregistrarilor in registrul comertului

In ceea ce priveste inmatricularea comerciantului, cererea de inmatriculare in registrul comertului trebuie facuta in 15 zile daca legea nu prevede alt termen): (a) pentru comercianti, persoane fizice vezi Procedura de inregistrare in registrul comertului pagina 36); (b) pentru societatile comerciale, de la data incheierii actului constitutiv; (c) pentru regii autonome, companii nationale, societati nationale si organizatii cooperatiste, de la data actului de infiintare.

Cererea de inmatriculare a comerciantului persoana fizica va fi facuta personal sau prin imputernicit cu procura speciala si autentica.

Cererea de inmatriculare a unei societati comerciale va fi semnata de cel putin un administrator sau, dupa caz, de reprezentantul acestuia ori, in conditiile legii, de oricare dintre asociati, iar pentru regii autonome, companii nationale, societati nationale sau organizatii cooperatiste, de catre persoanele imputernicite, potrivit legii, sa le reprezinte.

Pentru dovedirea specimenului de semnatura, comerciantul persoana fizica, administratorii si, dupa caz, reprezentantii societatilor comerciale, precum si persoanele imputernicite in conditiile legii sa reprezinte regiile autonome sau organizatiile cooperatiste, vor semna in registrul comertului, in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura, in absenta, semnatura poate fi inlocuita prin prezentarea unui specimen legalizat de notarul public

Infiintarea in Romania a unei sucursale sau filiale de catre comerciantul care are sediul principal al comertului in strainatate este supusa tuturor dispozitiilor referitoare la inmatricularea, mentionarea si publicarea actelor si faptelor cerute pentru comerciantii din tara.

Cererile de inmatriculare vor indica si:

a) denumirea sucursalei si numele/denumirea filialei, forma si sediul comerciantului din strainatate;

b) numele si calitatea persoanelor care pot reprezenta fata de terti si in justitie comerciantul din strainatate, precum si ale celor dintre ele care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei;

c) ultima situatie financiara a comerciantului din strainatate aprobata, verificata sau publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul.

Daca este cazul, se vor inregistra si mentiuni referitoare la:

a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra comerciantului din strainatate;

b) dizolvarea societatii din strainatate, numele si puterile lichidatorilor;

c) inchiderea sucursalei.

Toate aceste formalitati se vor face la sediul oficiului registrului comertului de la sediul sucursalei.

In ceea ce priveste inregistrarea mentiunilor, cererea de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor trebuie facuta de comerciant in termen de cel mult 15 zile de la data actelor si faptelor supuse obligatiei de inregistrare.

Pentru faptele si actele prevazute de art. 21 lit. d, e si g din lege, inregistrarea mentiunilor se face din oficiu.

In scopul simplificarii formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, prin Legea nr. 359/2004 a fost instituita o procedura unica de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor (persoanele fizice care exercita in mod obisnuit acte de comert, asociatiile familiale, societatile comerciale, societatile si companiile nationale, grupurile de interes economic, regiile autonome si organizatiile cooperatiste). Inregistrarea, potrivit art. 6 din Legea nr. 359/2004, semnifica atat inmatricularea persoanelor fizice si juridice in discutie, inscrierea de mentiuni, precum si inregistrarea altor operatiuni care, potrivit legii, se mentioneaza in registrul comertului. Totodata, prin autorizarea functionarii comerciantilor se intelege obtinerea avizelor, a autorizatiilor si a acordurilor strict necesare pentru inceperea activitatii acestora dar, aceasta nu se face inainte de atribuirea codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice.

Prin efectuarea inregistrarilor in registrul comertului se asigura opozabilitatea actelor inregistrate fata de terti, cu exceptia cazurilor in care legea prevede conditia cumulativa a publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

La inmatriculare, solicitantilor li se elibereaza certificatul de inregistrare continand numarul de ordine in registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice.

La inregistrarea modificarilor actului constitutiv se elibereaza certificatul de inscriere de mentiuni, insotit de incheierea judecatorului delegat, precum si alte acte prevazute de lege.

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si a celui de inscriere de mentiuni este de cel mult 10 zile de la data inregistrarii cererii, daca prin incheieri pronuntate de judecatorul delegat nu se dispune altfel.

3. Organizarea si tinerea contabilitatii activitatii comerciale. Rolul si reglementarea contabilitatii activitatii comerciale

Obligatiile ce le revin comerciantilor privind evidenta activitatii comerciale sunt stabilite prin Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, care insa nu abroga expres dispozitiile Codului comercial referitoare la aceste obligatii (cuprinse in Cartea I, Titlul IV ,Despre registrele comerciantilor', art. 22-34). Pe cale de consecinta, dispozitiile acestuia sunt aplicabile, in masura in care nu sunt contrare Legii nr. 82/1991.

Registrele de contabilitate reprezinta principalul instrument de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului comerciantului si al rezultatelor obtinute in activitatea comerciala.

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Totodata, aceste registre pot fi folosite ca mijloc de proba in litigiile dintre comercianti, in ceea ce priveste raporturile comerciale.

De asemenea, prin intermediul acestor registre se poate exercita un control asupra corectitudinii desfasurarii activitatii comerciantilor, iar organele fiscale stabilesc, pe baza inregistrarilor din aceste registre, obligatiile fiscale ale comerciantilor.

Comerciantul nu este obligat sa conduca personal contabilitatea. Art. 50 C. com. permite comerciantului sa tina contabilitatea prin reprezentantul sau. Contabilitatea comerciantilor poate fi tinuta si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului, in cazul in care contabilitatea nu se tine de persoane autorizate, raspunderea revine comerciantului, potrivit Legii nr. 82/1991.

Nerespectarea de catre comerciant a obligatiilor care ii revin cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii se sanctioneaza, in functie de gravitatea faptei, cu amenzi contraventionale ori sanctiuni penale (infractiunea de fals intelectual), in conditiile Legii nr. 82/1991.

4. Concurenta comerciala. Exercitarea comertului in limitele concurentei licite.

In economia de piata, exercitarea concurentei (confruntarea intre comercianti pentru castigarea si conservarea clientelei) constituie un drept al oricarui agent economic. Acest drept, ca orice alt drept subiectiv, trebuie exercitat cu buna-credinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti agenti economici, cu respectarea legii si a bunelor moravuri. Numai daca exercitarea concurentei are loc in aceste limite, concurenta este licita si, deci, ocrotita de lege, potrivit art. 135 din Constitutie.

Limitele in care trebuie sa se manifeste concurenta si sanctiunile pentru nerespectarea acestora sunt stabilite prin legi speciale (Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale cu modificarile si completarile ulterioare). Potrivit prevederilor Legii nr. 11/1991, comerciantii sunt obligati sa-si exercite activitatea cu buna-credinta si potrivit uzantelor cinstite. Orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea comerciala sau industriala, constituie concurenta neloiala. Incalcarea obligatiei de exercitare a activitatii cu buna-credinta si potrivit uzantelor cinstite atrage raspunderea civila, contraventionala ori penala.Document Info


Accesari: 170
Apreciat: hand icon

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )